Uitslagen 30 minuten loop


25-4-2018 26-4-2017
VolkstuinenMtr in 30 minVolkstuinenMtr in 30 min
Harrit Winia5890Harry Wijnja6700
Douwe W. de Boer5710Sofia Zijlstra6400
Corrie Hooghiemstra5440Bert Veenstra6100
Berdien Gras5300Grietje Dijkstra5800
Marian Macco5260Christel Zijlstra5550
Richard Molenkamp5160Corry Hooghiemstra5400
Ilse de Winter5160Rixte Stoker5370
Uilkje Jansma4935Jelmer Stoker5370
Henk Klompmaker4900Berdien Gras5300
Frederieka Huisman4330Ilse de Winter5150
  John Melein5120
  Henk Klompmaker5040
  Pytsje Melein4630
  Anselien Bonthuis4450
  Frederika Huisman4005

29-04-2015   30-04-2014  
Heremastate Mtr in 30 min Heremastate mtr in 30 min:
Arie Steneker 7050 Arie Steneker 6990
Klaas Sikkema 6620 Marco Bosma 6652
Anne Sinnema 6475 Harrit Winia 6200
Bea Visser 6391 Anne Sinnema 6135
Hein de Jong 6380 Jeanine Pelgrum 5965
Sofia Zijlstra 6190 Roelf Kok 5900
Christel Zijlstra 6010 Bert Fleer 5900
Rixte Mulder 6000 John Melein 5600
Douwe W. de Boer 5960 Cees Atsma 5540
Jappie Wijnja 5750 Uilkje Jansma 5185
Bert Fleer 5720 Annie Zijlstra 5185
Uilke v. Gelderen 5700 Pytsje Melein 4710
Daniel v.d. Meulen 5625 Ely Bosscha 4530
Monique Lubach 5560    
Henk Klompmaker 5450    
Annigje Meester 5380    
Dora Wijnja 5290    
Berdien Gras 5290    
Geertje Nijholt 5290    
John Melein 5240    
Ilse de Winter 5230    
Pytsje Melein 4640    

24-04-2013   27-10-2012   25-04-2012  
Heremastate mtr in 30 min Eeltjebaas mtr in 30 min Heremastate mtr in 30 min
Dick Schuurman 7495 Hein de Jong 6580 Nanne Jagersma 7095
Klaas Sikkema 6615 Anne Sinnema 6300 Pieter Kuiken 6540
Hein de Jong 6615 Marian Pruiksma 6300 Klaas Sikkema 6270
Sofia Zijlstra 6540 Sofia Zijlstra 6300 Hein de Jong 6270
Wilma v.d. Wal 6480 Christel Zijlstra 6250 Anne Sinnema 6140
Marian Terpstra 6405 Jeanine Pelgrum 6220 Johannes Agricola 6135
Jeanine Pelgrum 6135 Grietje Dijkstra 6175 Jeanine Pelgrum 6040
Bea Visser 6107 Coby Visser 5970 Monique Lubach 6000
Anne Sinnema 6000 Annie Zijlstra 5770 Sofia Zijlstra 6000
Christel Zijlstra 5970 Henk Klompmaker 5410 Grietje Dijkstra 5965
Monique Lubach 5810     Jeltje Ferwerda 5640
Annie Zijlstra 5700     Martin Lubach 5675
Wilma v.d. Werf 5505     Heep Gall 5270
Dora Wijnja 5485     Coby Visser 5235
Richard Molenkamp 5300     Dora Wijnja 5100
Susan Konst 5060     Rommy v.d. Bijl 5000
Laurens Dijkstra 4315     Wilma v.d. Wal 5000
        Laurens Dijkstra 4800
        Jorine Post 4405
        Marieke Stapert 4400
        Marlies Post 4135

28-12-2011   27-04-2011   28-04-2010  
  mtr in 30 min Heremastate mtr in 30 min Heremastate mtr in 30 min
Remco Visser 7625 Eddy Huisman 6675 Hein de Jong 6675
Hein de Jong 6655 Pieter Kuiken 6540 Jelle de Jong 6540
Joost Minderhoud 6550 Anne Sinnema 6190 Pieter Kuiken 6540
Roelf Kok 6400 Rixte Stoker 6160 Richard Keijzer 6415
Bea Visser 6375 Bea Visser 6140 Marco List 6405
Jeanine Pelgrum 6250 Sjirry Beijaard 6075 Jasper Kruizinga 6405
Marian Pruiksma 6250 Ton Smeets 6050 Uilke v. Gelderen 6380
Uilke v. Gelderen 6250 Johan van Hien 6000 Joost Minderhoud 6370
John Melein 6151 Jetty van Delden 6000 Klaas Bos 6370
Grietje Dijkstra 6120 Marian Terpstra 6000 Nanne Jagersma 6335
Bert Fleer 6028 Martin Lubach 6000 Douwe W. de Boer 6235
Sytse Boersma 5950 Klaske Portena 5875 Anne Sinnema 6135
Marjan Huisma 5890 Heep Gall 5730 Immo Haagsma 6050
Annigje Meester 5735 Monique Lubach 5730 Bea Visser 6000
Sofia Zijlstra 5420 Immo Haagsma 5675 Martin Lubach 6000
Harmen Dijkstra 5405 Jeltsje Ferwerda 5605 Grietje Dijkstra 5900
Pytsje Melein 5355 Ans Agricola 5405 Rixte Stoker 5900
Adrie de Graaf 4905 Adrie de Graaf 5135 Klaske Portena 5942
Marieke Stapert 4625 Antsje Smeding 5000 Jeanine Pelgrum 5939
        Heep Gall 5847
        Wilma v.d. Werf 5725
        Jeltje Ferwerda 5712
        Susan Konst 5675
        Werner Nawijn 5640
        Agetha Put 5195
        Lies de Vries 5090
        Fokje Hornstra 5000
        Gerda Schippers 4675

06-05-2009   30-12-2008   07-05-2008  
Heremastate mtr in 30 min Oudejaarsloop mtr in 30 min Heremastate mtr in 30 min
Betty Agricola 7270 Eddy Huisman 7220 Marco List 7000
Eddy Huisman 7045 Jelle de Jong 7210 Jelle de Jong 6675
Jelle de Jong 6810 Douwe W de Boer 6735 Uilke v. Gelderen 6490
Hein de Jong 6455 Hein de Jong 6400 Douwe W. de Boer 6455
Roelf Kok 6405 Rixte Stoker 6345 Pieter Kuiken 6345
Uilke v. Gelderen 6370 Coby Visser 6120 Jetty v. Delden 6210
Jetty v. Delden 6370 Grietsje Dijkstra 6090 Rixte Stoker 6175
Rixte Stoker 6185 Heep Gall 5940 Marjan Huisman 5810
Marten Lubach 5910 Petra de Boer 5650 Jeltje Ferwerda 5540
Heep Gall 5865 Marjon Harkema 5000 Heep Gall 5540
Jeanine Pelgrum 5743 Klaske v.d. West 5000 Laurens Dijkstra 5505
Wilma v.d. Werf 5610 Bart Stelwagen 5000 Jeanine Pelgrim 5505
Jeltsje Ferwerda 5590     Marjon Harkema 5270
Trudi Buma 5135     Pytsje Melein 5000
Fokje Hornstra 5000     Bart Stelwagen 4505
Pytsje Melein 4900        
Marjon Harkema 4810        
Inge Tuiten 4810        
Jacob v.d. Burg 4540        
Ria Gerritsma 4540        
Marieke Stapert 4405        
Marja Maatman 4185        
Anita Hooghiemstra 4000        
Brigitte Feenstra 4000        
Trees Maatman 3320        

27-12-2007   25-04-2007  
Oudejaarsloop mtr in 30 min Heremastate mtr in 30 min
Johannes Agricola 6690 Harmen Jorritsma 7810
Jelle de Jong 6550 Eddy Huisman 7060
Douwe W de Boer 6530 Hein de Jong 6750
Wybren Holtrop 6520 Wiebe Amels 6615
Jetty van Delden 6475 Klaas Beeksma 6540
Pieter Kuiken 5970 Uilke v. Gelderen 6340
John Melein 5931 Marco List 6235
Guus Baks 5890 Douwe W de Boer 6000
Grietsje Dijkstra 5680 Guus Baks 5880
Verona Fortuin 5610 Marja v.d. Werf 5870
Marjon Harkema 5480 Sjors Rinia 5210
Laurens Dijkstra 5480 Lies de Vries 5125
Yvonne Schengenga 5075 Pytsje Melein 5060
Ester Wijnia 4870    
Ria Gerritsen 4520    
Marieke Stapert 4265    

27-12-2006   26-04-2006  
Oudejaarsloop mtr in 30 min Heremastate mtr in 30 min
Hendrik Hoekstra 8140 Harry Wijnja 8370
Marcel Walstra 7585 Harmen Jorritsma 8050
Maarten Bakker 7525 Wilma v.d. Wal 7125
Eddie Huisman 7170 Wiebe Amels 6675
Hein de Jong 7060 Hein de Jong 6540
Jacob Visser 6960 Johannes Agricola 6500
Uilke v. Gelderen 6935 Douwe W .de Boer 6405
Douwe W. de Boer 6730 Frank Paques 6320
Marjan Huisman 6325 Roelf Kok 6305
Wouter Toutenhoofd 6300 Leon Smits 6300
Coby Visser 6090 Roel de Jong 6270
Laurens Dijkstra 5785 Marja v.d. Werf 6020
Henk Klompmaker 5785 Minne Zwanenburg 5960
Sjirry Beijaard 5645 Ans Idzinga 5540
Guus Baks 5525 Agetha Put 5455
Adrie de Graaf 5420 Sjors Rinia 5420
Marja v.d. Werf 5355 Adrie de Graaf 5370
Lies de Vries 5350 Wilma v.d. Werf 5320
Klaske v.d. West 5280 Jacob v.d. Burg 5200
Daniel v.d. Meulen 5000 Bart Stelwagen 5000
    Jorn de Boer 4535