Disclaimer van de Road Runners Joure

De informatie die op de website van de Road Runners Joure wordt aangeboden is voor algemeen gebruik met die restrictie dat het wel voor eigen risico van de gebruiker is. In geen enkel geval zal de webmaster of de website van de Road Runners Joure aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige vorm van letsel of welke geleden schade dan ook.
Hoewel de informatie met grote zorg is samengesteld, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd. Overname van gedeeltes van de website van de Road Runners Joure - echter wel met bronvermelding - is toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Road Runners Joure de volledige inhoud van deze website op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Publicaties van gedeelten van de website zijn toegestaan, mits er een bronvermelding wordt weergegeven. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's.
Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's en voor foto┬┤s en animaties. Het linken van en naar de Road Runners Joure Natuurlijk mag er gelinkt worden, dit is goed voor een brede uitwisseling. Road Runners Joure stelt het op prijs als u dat kenbaar maakt aan de webmaster van de website.